Γενικά

Στόχος του Materialize είναι η ανάπτυξη μιας διαδικτυακά προσβάσιμης πλατφόρμας λογισμικού, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα ψηφιακής σύνθεσης και προτυποποίησης καινοτόμων υλικών και προϊόντων καθώς και την προσομοίωση της συμπεριφοράς τους. Η πλατφόρμα θα απλοποιήσει σημαντικά την πολύπλοκη διαδικασία σχεδιασμού νέων υλικών μέσω της ανάπτυξης ενός έξυπνου εργαλείου διεπαφής χρήστη σε φυλλομετρητή (web browser GUI) όπου ο χρήστης θα καθοδηγείται στην αναζήτηση υφιστάμενων υλικών και συνδυασμών τους και στα βήματα που απαιτούνται για τη σύνθεση νέων υλικών με στοχευμένες ιδιότητες που θα ικανοποιούν συγκεκριμένες βιομηχανικές προδιαγραφές. Το Materialize θα ενορχηστρώνει μία δεξαμενή από λογισμικά υπολογιστικής μηχανικής προσανατολισμένα στην ανάλυση και σχεδιασμό υλικών υψηλών επιδόσεων και την προσομοίωση της συμπεριφοράς των προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, θα διασυνδέεται με διεθνείς βάσεις δεδομένων υλικών και θα είναι διαθέσιμο στις δημοφιλείς πλατφόρμες νέφους Azure και AWS.

H πλατφόρμα Materialize θα υλοποιηθεί από την κοινοπραξία του Εργαστηρίου Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών (ISAAR) του ΕΜΠ με τις εταιρείες Υπολογιστική Μηχανική Επόμενης Γενιάς (NComp) και Νέσσος Πληροφορική και θα αποτελείται από ένα κεντρικό άρθρωμα-ενορχηστρωτή (orchestrator) και επιμέρους περιφερειακά αρθρώματα στα οποία θα σχεδιάζονται και θα επιτελούνται οι αναγκαίες εργασίες με βάση τις προτεραιότητες που ορίζει ο χρήστης. Ο σχεδιασμός και η ανάλυση του τελικού προϊόντος θα υποστηρίζεται από πρόταση για τη διαδικασία προτυποποίησης και παραγωγής του νέου υλικού μέσα από την κοινοπραξία του Εργαστηρίου Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών του ΕΜΠ με την εταιρεία Delta και θα παρέχεται η υπηρεσία επαλήθευσης του προϊόντος, δηλαδή η κατασκευή πρωτότυπου συνοδευόμενη από αναλυτικό χαρακτηρισμό των ιδιοτήτων του (θερμικές, ηλεκτρικές, μηχανικές κλπ).

Η βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η πλατφόρμα Materialize είναι το λογισμικό ανοικτού κώδικα MSolve, του οποίου ο κύριος συμβάλλων είναι το ISAAR και το οποίο είναι αποτέλεσμα έρευνας πολλών ετών σε αυτό το αντικείμενο. Ειδικότερα, το MSolve αποτελεί τη βάση για ένα ολοκληρωμένο πακέτο προσομοίωσης υλικών και προϊόντων, ικανό να αναπαράξει ρεαλιστικά ψηφιακά μοντέλα σύνθετων και μετα-υλικών σε πολλαπλά μήκη κλίμακας (π.χ. νάνο-, μίκρο-, μέσο-, μάκρο-). Αυτά τα εργαλεία θα επιτρέψουν την λεπτομερή πρόβλεψη της συμπεριφοράς και των επιδόσεων καινοτόμων συνθέσεων υλικών, μικροδομών από αυτά (π.χ. υφάσματα,κηρήθρες κ.λπ.) αλλά και μεγαλύτερης κλίμακας εφαρμογών τους (πχ δομικά στοιχεία), λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητες των συστατικών τους, τις ιδιότητες της διεπιφάνειας μεταξύ εγκλεισμάτων και μητρικού υλικού και τις επιπτώσεις της διαδικασίας σύνθεσης στη συμπεριφορά τους.

 

Στοιχεία Έργου

 

 

   Τίτλος Έργου:  Ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα νέφους για το σχεδιασμό και την προτυποποίηση υλικών και προϊόντων υψηλών επιδόσεων 
2  Κωδικός Έργου:  Τ2ΕΔΚ-03206 
3  Ακρωνύμιο Έργου:  MATERIALIZE 
4  Ημερομηνία έναρξης:       1/07/2021 
5  Διάρκεια σε μήνες:       27 
6  Λέξεις-κλειδιά       Σύνθετα υλικά υψηλών επιδόσεων, Ανάλυση πολλαπλών κλιμάκων με πεπερασμένα στοιχεία, Στοχαστική αναλυση, βέλτιστος σχεδιασμός, Συστήματα υψηλής υπολογιστικής απόδοσης, Χαρακτηρισμός και σύνθεση σύθνθετων υλικών με νανοενίσχυση, Γραφένια και νανοσωλήνες Άνθρακα 

Συντονιστής

Το Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών (ΕΣΑΕ-ISAAR) της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (http://www.civil.ntua.gr/laboratories/4/) αποτελείται από 6 μέλη ΔΕΠ και από ομάδα επιλεγμένων διδακτορικών και μέτα-διδακτορικών ερευνητών. Το ΕΣΑΕ έχει φέρει εις πέρας ποικίλες ερευνητικές δραστηριότητες σε επιστημονικές περιοχές που σχετίζονται με μεθόδους προσομοίωσης και ανάλυσης στη μηχανική. Τα μέλη ΔΕΠ έχουν την ικανότητα να αναλαμβάνουν επιστημονικές εργασίες στην αιχμή της σύγχρονης έρευνας στους ακόλουθους τομείς: Αριθμητική προσομοίωση για τη στατική και δυναμική ανάλυση μεγάλων και μη συμβατικών προβλημάτων σε συζευγμένα προβλήματα δομοστατικής υπολογιστικής μηχανικής, επαλήθευσης και επικύρωσης εμπορικού λογισμικού και στην ανάπτυξη και εφαρμογή αλγορίθμων και επιστημονικών υπολογιστικών κωδίκων για την επίλυση και το σχεδιασμό δομικών συστημάτων μεγάλης κλίμακας καθώς και προηγμένων υλικών σε περιβάλλοντα υπολογιστών υψηλών επιδόσεων.

Γενικά για την Κοινοπραξία

Κύριος στόχος του Materialize είναι η ανάπτυξη μιας διαδικτυακά προσβάσιμης πλατφόρμας λογισμικού, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα ψηφιακής σύνθεσης και προτυποποίησης καινοτόμων υλικών για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Η πλατφόρμα θα απλοποιήσει σημαντικά την πολύπλοκη διαδικασία σχεδιασμού νέων υλικών μέσω της ανάπτυξης ενός έξυπνου εργαλείου διεπαφής χρήστη σε φυλλομετρητή (web browser GUI). Μέσω του GUI, ο χρήστης θα καθοδηγείται στην αναζήτηση υφιστάμενων υλικών και συνδυασμών τους και στα βήματα που απαιτούνται για τη σύνθεση νέων υλικών με στοχευμένες ιδιότητες που θα ικανοποιούν συγκεκριμένες βιομηχανικές προδιαγραφές (Σχήμα 1). Το Materialize θα ενορχηστρώνει μία δεξαμενή από λογισμικά υπολογιστικής μηχανικής προσανατολισμένα στην ανάλυση και σχεδιασμό υλικών υψηλών επιδόσεων, θα διασυνδέεται με διεθνείς βάσεις δεδομένων υλικών και θα είναι διαθέσιμο στις δημοφιλείς πλατφόρμες Azure και AWS.

H πλατφόρμα Materialize θα αποτελείται από ένα κεντρικό άρθρωμα-ενορχηστρωτή (orchestrator) και επιμέρους περιφερειακά αρθρώματα στα οποία θα σχεδιάζονται και θα επιτελούνται οι αναγκαίες εργασίες με βάση τις προτεραιότητες που ορίζει ο χρήστης. Ο σχεδιασμός και η ανάλυση του τελικού προϊόντος θα υποστηρίζεται από πρόταση για τη διαδικασία προτυποποίησης και παραγωγής του νέου υλικού και θα παρέχεται η υπηρεσία επαλήθευσης του προϊόντος, δηλαδή η κατασκευή πρωτότυπου συνοδευόμμενη από αναλυτικό χαρακτηρισμό των ιδιοτήτων του (θερμικές, ηλεκτρικές, μηχανικές κλπ).

Η βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η πλατφόρμα Materialize είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο προσομοίωσης υλικών, ικανό να αναπαραγάγει ρεαλιστικά ψηφιακά μοντέλα σύνθετων και μετα-υλικών σε πολλαπλά μήκη κλίμακας (π.χ. νάνο-, μίκρο-, μέσο-, μάκρο-). Αυτά τα εργαλεία θα επιτρέψουν την λεπτομερή πρόβλεψη της συμπεριφοράς και των επιδόσεων καινοτόμων συνθέσεων υλικών, μικροδομών από αυτά (π.χ. υφάσματα, κηρήθρες κ.λπ.) αλλά και μεγαλύτερης κλίμακας εφαρμογών τους (πχ δομικά στοιχεία), λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητες των συστατικών τους, τις ιδιότητες της διεπιφάνειας μεταξύ εγκλεισμάτων και μητρικού υλικού και τις επιπτώσεις της διαδικασίας σύνθεσης στη συμπεριφορά τους.

Για το σκοπό αυτό θα αναβαθμιστεί και θα επεκταθεί το υπάρχον λογισμικό ανοιχτού κώδικα MSolve το οποίο έχει παραχθεί από το MGroup στο πλαίσιο συναφών ερευνητικών έργων. Το MSolve περιλαμβάνει ένα κεντρικό επιλύτη πεπερασμένων στοιχείων o οποίος συνεργάζεται με περιφερειακά εργαλεία βελτιστοποίησης, ανάλυσης και ποσοτικοποίησης αβεβαιοτήτων, εργαλεία μηχανικής μάθησης καθώς και υπολογιστικά εργαλεία υψηλών επιδόσεων (High Performance Computing (HPC)). Τα αναβαθμισμένα πακέτα λογισμικού της πλατφόρμας θα είναι exascale-aware, εγκολπούμενα από ένα σύνολο HPC εφαρμογών προσομοίωσης στο cloud. Μέσω της πλατφόρμας, τα μοντέλα συμπεριφοράς των υλικών θα ενσωματώνονται σε μοντέλα σχεδιασμού βιομηχανικών προϊόντων, εκτελώντας υπολογιστικές προσομοιώσεις πολλαπλών κλιμάκων σε ρεαλιστικό χρόνο και με μεγάλη ακρίβεια.

H εξειδικευμένη εφαρμογή GUI θα είναι εφοδιασμένη με κατάλληλους προ- και μετα-επεξεργαστές οι οποίοι θα περιγράφουν τη γεωμετρία και τις παραμέτρους της υπό εξέταση υλικής σύνθεσης, προσφέροντας ευκολία στη χρήση καθώς και μια ποιοτική και ποσοτική εποπτεία της συμπεριφοράς του μοντέλου του προϊόντος από το χρήτη. Οι προ- και μεταεπεξεργαστές θα υποστηριχθούν από εργαλεία ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (Apache Spark, MBrace, κ.α.) τα οποία θα διευκολύνουν την άντληση πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων και θα μορφοποιούν τα νέα παραγόμενα πρότυπα ώστε αυτά να εναρμονίζονται με το λεξιλόγιο συναφών οντολογιών, όπως αυτή του EMMO.

Τέλος, προκειμένου να ενισχυθεί η επαναχρησιμοποίηση και η συμβατότητα της πλατφόρμας με τις τρέχουσες βιομηχανικές πρακτικές, οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Materialize, είτε εν μέρει είτε συνολικά σε συνδυασμό με ήδη υπάρχοντα “εργαλεία του εμπορίου” (π.χ. ANSYS, ABAQUS), ενώ θα σχεδιαστούν ειδικά πακέτα λογισμικού για απλούστευση της χρήσης του.

Οι σύγχρονες ανάγκες σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας επιτάσσουν τη χρήση νέων υλικών με βελτιωμένες ιδιότητες (μηχανικές, θερμικές, ηλεκτρικές κλπ). Στην πράξη, ο σχεδιασμός νέων, καινοτόμων υλικών καθορίζεται με βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις βιομηχανικών εφαρμογών, όπου αναζητούνται βέλτιστες συστάσεις υλικών με στόχο τη δημιουργία νέας υλικής σύνθεσης που να προσδίδει στο υλικό βελτιωμένες ιδιότητες ή κάποια νέα λειτουργικότητα. Ως επί το πλείστον, ο προσδιορισμός της βέλτιστης σύστασης του υλικού επιτυγχάνεται μέσω της διεξαγωγής πειραμάτων, τα οποία είναι συνήθως χρονοβόρα και με μεγάλο κόστος. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται η διαδικασία σχεδιασμού μερών αεροσκαφών, όπου μέρος του ελέγχου ποιότητας είναι ο χαρακτηρισμός του υλικού και ο οποίος περιλαμβάνει πειράματα καταπόνησης του υλικού σε στατική φόρτιση και σε κόπωση. Τα πειράματα αυτά γίνονται σε παρτίδες αποτελούμενες κατ’ ελάχιστον από πέντε δοκίμια του υπό μελέτη υλικού και εκτός από το κόστος διεξαγωγής απαιτούν και μεγάλο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωσή τους. Επομένως, μια αξιόπιστη διαδικασία μοντελοποίησης σύνθετων υλικών, η οποία θα μειώνει ή και θα παρακάμπτει πλήρως την ανάγκη διεξαγωγής πειραμάτων, θα επιταχύνει σημαντικά την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων βασισμένων σε αυτά τα υλικά, δίνοντας έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας.

Το Materialize φιλοδοξεί να μειώσει δραστικά το χρόνο και το κόστος παραγωγής νέων υλικών μέσω των δυνατοτήτων που δίνει για την αποτελεσματική και αξιόπιστη μοντελοποίηση τους, κάνοντας χρήση των δεδομένων από έναν μικρό αριθμό πειραμάτων, ή αντλώντας πληροφορίες από τη βάση δεδομένων χωρίς καθόλου πειράματα. Με αυτόν τον τρόπο, το χρονικό και οικονομικό κόστος των πειραμάτων αντικαθίσταται από το υπολογιστικό κόστος των αναλύσεων, το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι σαφώς μικρότερο. Αυτή η βελτίωση εκτιμάται ότι θα δώσει μεγάλη ώθηση στο σχεδιασμό νέων σύνθετων μερών στη βιομηχανία. Εκτός αυτού, το
Materialize και το πλαίσιο λειτουργίας του θα βελτιώσει τον έλεγχο κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των υλικών, μειώνοντας έτσι τους κινδύνους αστοχίας υλικού, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής τους και επιτυγχάνοντας ένα θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Σε επιστημονικό επίπεδο, το Materialize θα επεκτείνει τη γνώση και τη σύγχρονη τεχνολογία στο σχεδιασμό των υλικών. Αυτό θα επιτευχθεί με: α) τη χρήση λεπτομερέστερων τεχνικών μοντελοποίησης μικροκλίμακας, β) την εφαρμογή ακριβέστερων μεθοδολογιών μετάδοσης της στοχαστικής πληροφορίας από τις χαμηλότερες κλίμακες ανάλυσης στις
υψηλότερες, γ) την υλοποίηση αλγορίθμων HPC και exascale computing, δ) την ενσωμάτωση καινοτόμων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και ε) με την παροχή τεχνολογίας νέφους ώστε να μην απαιτούνται HPC εγκαταστάσεις από το χρήστη στ) την αποτελεσματική ανάδραση μεταξύ πειραματικών μεθόδων και υπολογιστικών εργαλείων.. Όλα τα παραπάνω θα προσφέρονται μέσω ενός εύχρηστου γραφικού περιβάλλοντος, το οποίο θα αποκρύπτει την υπολογιστική πολυπλοκότητα από τον χρήστη.

Τέλος, το Materialize θα αποτελέσει μια ανοιχτή πλατφόρμα για τον αποτελεσματικό και εύρωστο σχεδιασμό των υλικών, όπου θα συγκεντρώνεται η τωρινή και η μελλοντική γνώση στον τομέα της επιστήμης των υλικών και θα γίνεται διαθέσιμη τόσο στη βιομηχανία όσο και στην
επιστημονική κοινότητα. Έτσι, το Materialize θα αποτελέσει έναν δίαυλο για την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες ερευνητών που δραστηριοποιούνται στην μοντελοποίηση των υλικών και στη βιομηχανία ενισχύοντας έτσι την συνεργασία μεταξύ τους.

Μέλη Κοινοπραξίας

ΕΜΠ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΕΣΑΕ/MGroup

Το Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών (ΕΣΑΕ-ISAAR) έχει φέρει εις πέρας ποικίλες ερευνητικές δραστηριότητες σε επιστημονικές περιοχές που σχετίζονται με μεθόδους προσομοίωσης και ανάλυσης στη μηχανική. Τα μέλη της ομάδας MGroup εργάζονται στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία (i) Επίλυση μεγάλης-κλίμακας προβλημάτων υπολογιστικής μηχανικής με τεχνικές αποδόμησης πεδίου και χειρισμού δεδομένων σε παράλληλα και κατανεμημένα υπολογιστικά περιβάλλοντα (ii) Μεγάλης κλίμακας βελτιστοποίηση σχεδιασμού πραγματικών προβλημάτων, (iii) Ανάλυση πολλαπλών κλιμάκων στο σχεδιασμό προηγμένων υλικών συμπεριλαμβανομένων και σύνθετων υλικών (iv) Στοχαστικές μέθοδοι ποσοτικοποίησης αβεβαιοτήτων (v) Μέθοδοι οδηγούμενες από δεδομένα με έμφαση στα βαθειά νευρωνικά δίκτυα και σε πιθανοτικές μεθόδους εκπαίδευσης επί πολλαπλοτήτων και (vi) Συζευγμένα προβλήματα στη μηχανική. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ερευνητικό τομέα των εφαρμογών σε υβριδικές αρχιτεκτονικές υπολογιστών CPU-GPU.

ΕΜΠ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, R-NANO

Η «Ερευνητική Μονάδα Προηγμένων, Σύνθετων, Νάνο Υλικών και Νανοτεχνολογίας (R-NANO)» διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε θέματα σύνθεσης νανοϋλικών, την σύνθεση αγώγιμων πολυμερών (με χημικές ή ηλεκτροχημικές μεθόδους), καθώς και την κατασκευή νανοσύνθετων υλικών. Η Μονάδα έχει καταφέρει την παραγωγή σε κλίμακα γραμμαρίων νανοσωλήνων άνθρακα με μήκος μερικών mm υπό την μορφή προσανατολισμένων συστάδων μέσω Χημικής Εναπόθεσης Ατμού, ενώ διαθέτει σημαντική εμπειρία στην τροποποίησή τους με χημικές επεξεργασίες ή ηλ/χημ/κά. Για τον χαρακτηρισμό των νανοϋλικών, η Μονάδα διαθέτει ειδικές συσκευές και διατάξεις, όπως μικροτόμο, συσκευή μέτρησης νανομηχανικών ιδιοτήτων κλπ. Συσκευές όπως: φυγόκεντρος, αποστακτήρας νερού, συσκευή εμβάπτισης, κ.ά., αποτελούν μέρους του εξοπλισμού του εργαστηρίου. Επιπλέον, ένα πλήθος τεχνικών χαρακτηρισμού υλικών είναι διαθέσιμο: οπτικά/πολωτικά μικροσκόπια, ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης με ανιχνευτή ανάλυσης ακτίνων Χ, μικροσκόπιο ατομικών δυνάμεων, φασματοφωτόμετρα υπερύθρου και υπεριώδους-ορατού, φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης με φλόγα και άνθρακα, φασματοσκοπία περίθλασης ακτίνων Χ, διατάξεις νανοδιείσδυσης/ νανοσκληρομέτρησης –μικροσκληρομέτρησης, μικρο-υπολογιστικός τομογράφος, θερμικός αναλυτής TG/DTA και πρωτότυπη διάταξη μέτρησης διαβροχής.

Υπολογιστική Μηχανική Επόμενης Γενιάς ΙΚΕ

Η Υπολογιστική Μηχανική Επόμενης Γενιάς ΙΚΕ (NComp) είναι μια νεοφυής ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της υπολογιστικής προσομοίωσης πολύπλοκων φυσικών, μηχανικών και εμβιομηχανικών συστημάτων. Τα μέλη της εταιρίας συνδυάζουν μια μακρόχρονη εμπειρία αφενός μεν στην έρευνα αιχμής, αφετέρου δε στην επαγγελματική δραστηριότητα στους τομείς της υπολογιστικής μηχανικής, πληροφορικής και προσομοίωσης συστημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο η εταιρεία εκμεταλλεύεται καθετοποιημένα και επεκτείνει το MSolve, αναπτύσσοντας ένα αναβαθμισμένο προϊόν για εμπορική χρήση. Το MSolve είναι ένα λογισμικό που έχει αναπτυχθεί στους κόλπους του MGroup του Εργαστηρίου Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών του ΕΜΠ. Η κεντρική ομάδα της NComp αποτελείται από τους μετόχους της, οι οποίοι είναι επίσης μέλη του MGroup και δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη των προϊόντων λογισμικού της εταιρείας. Η ομάδα διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε διάφορους τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, ο βέλτιστος σχεδιασμός, η ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας, η αρχιτεκτονική λογισμικού και τα υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων, με ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία.

ΝΕΣΣΟΣ «Πληροφορική»

nessos

Η Νέσσος Πληροφορική Α.Ε. ιδρύθηκε το 2001 ως ανώνυμη εταιρεία υψηλής εξειδίκευσης στην υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων και πληροφοριακών συστημάτων. Η εταιρεία είναι Microsoft Certified Partner από το 2004 και πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 ενώ παρέχει μια πληθώρα προηγμένων και αξιόπιστων υπηρεσιών και προϊόντων. Οι εταίροι της επιχείρησης δραστηριοποιούνται επί σειρά ετών στο κλάδο της Πληροφορικής ενώ έχουν συμμετάσχει στην ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη χρηματοοικονομικών, τραπεζικών και τεχνικών προϊόντων και εφαρμογών. Οι δραστηριότητες της εταιρείας επικεντρώνονται στη παραγωγή λογισμικού και στη παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για έργα πληροφορικής δεδομένου ότι οι δραστηριότητες αυτές ενσωματώνουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία ενώ προσφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία και μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Η Νέσσος παρέχει στους πελάτες της μια μεγάλη ποικιλία επιχειρησιακών λύσεων συνδυάζοντας τις τεχνολογίες αιχμής και τη βαθιά κατανόηση των επιχειρηματικών τους αναγκών. Στους τομείς υψηλής εξειδίκευσης της εταιρείας περιλαμβάνονται, εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού, χρηματοοικονομικά συστήματα και συστήματα ελέγχου παραγωγής, εφαρμογές διαχείρισης ροής εργασιών και επιχειρησιακής ευφυΐας, τεχνικές και γεωγραφικές εφαρμογές, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και συλλογής διοδίων καθώς και εφαρμογές διαδικτύου, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και κινητών έξυπνων συσκευών.

ΔΕΛΤΑ Καινοτόμες Λύσεις στη Βιομηχανία και τα Υλικά

Η ΔΕΛΤΑ Καινοτόμες Λύσεις στη Βιομηχανία και τα Υλικά είναι μια εταιρεία τεχνοβλαστός με έδρα το Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου. Η ΔΕΛΤΑ προσφέρει ένα εύρος υπηρεσιών από το σχεδιασμό, τη σύνθεση, την παραγωγή έως και το χαρακτηρισμό των υλικών παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες στη βιομηχανία και την ερευνητική κοινότητα. Συνεργάζεται στενά με ελληνικά πανεπιστήμια (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και spin-off εταιρείες), ερευνητικά τμήματα (χημικών και πολιτικών μηχανικών) και εργαστήρια (R-NANO). Οι αρχές της νανοτεχνολογίας συνδυάζονται με την επιστήμη και την τεχνολογία των υλικών προκειμένου να επιτευχθεί η κατασκευή υβριδικών, σύνθετων δομών και υλικών με προσαρμοσμένες ιδιότητες. Η ΔΕΛΤΑ παράγει προηγμένα υλικά για την επίλυση κοινών προβλημάτων όπως διάβρωση, ρύπανση και μηχανική ενίσχυση. Παρέχει ειδικές υπηρεσίες, όπως σχεδιασμός μηχανημάτων για πιλοτικές γραμμές, ανάλυση κύκλου ζωής και μη καταστρεπτικούς ελέγχους υλικών. Στην παρούσα πρόταση, η ΔΕΛΤΑ θα συνεισφέρει σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την τροποποίηση νέων υλικών και την υποστήριξη των υπόλοιπων εταίρων με υπηρεσίες σχετικές με το σχεδιασμό πρωτοτύπων διατάξεων.

Ένοτητα Εργασίας 1

 

 

   Αριθμός Ενότητας Εργασίας:  ΕΕ1
2  Τίτλος Ενότητας Εργασίας:  Επιλογή κωδίκων και αναβάθμισή τους
3  Μήνας Έναρξης:  01/27 
4  Συμμετέχοντες MGroup, NComp

 


 

Στην ΕΕ αυτή θα προσαρμοστούν και αναβαθμιστούν κώδικες:

– Ανάλυσης και σχεδιασμού προηγμένων σύνθετων υλικών και μετα-υλικών και κατασκευών από αυτά με έμφαση στους αλγόριθμους αλληλεπίδρασης μεταξύ κλιμάκων.
– Στοχαστικής βελτιστοποίησης σε πολλαπλές κλίμακες. Μια γενική βιβλιοθήκη στοχαστικών μεθόδων και μεθόδων κλίσης της αντικειμενικής συνάρτησης (π.χ μετα-ευριστικοί, αλγόριθμοι βαθμίδας καθώς και υβριδικοί αλγόριθμοι βελτιστοποίησης) θα αναβαθμιστεί και ενσωματωθεί στο Materialize.
– Επίλυσης των αλγεβρικών συστημάτων με DDM αλγόριθμους σε HPC περιβάλλοντα. Αξιολόγηση και εν συνεχεία επιλογή κατάλληλων preconditioners που θα εξασφαλίζουν παράλληλη και αριθμητική δυνατότητα κλιμάκωσης σε υβριδικά CPU-GPU υπερ-υπολογιστικά περιβάλλοντα exascale και περιβάλλοντα cloud.
– Μειωμένης τάξης (Reduced Order Models (ROM)) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα μοντέλα για την επιτάχυνση της διαδικασίας επίλυσης μεγάλων προβλημάτων σε πολλαπλές κλίμακες. Iδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα νευρωνικά δίκτυα βαθιάς μάθησης και μοντέλα οδηγούμενα από δεδομένα σε πολλαπλότητες (DMAP).

Παραδοτέα:
1. Αναβάθμιση λογισμικών ανοικτού κώδικα MSolve
2. Δύο δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και δύο σε διεθνή συνέδρια

Ένοτητα Εργασίας 2

 

 

   Αριθμός Ενότητας Εργασίας:  ΕΕ2
2  Τίτλος Ενότητας Εργασίας:  Eνσωμάτωση εμπορικών πακέτων λογισμικού
3  Μήνας Έναρξης:  06/27 
4  Συμμετέχοντες:       MGroup, NComp

 


H ΕΕ αυτή περιλαμβάνει ανάπτυξη plugins για την συνεργασία της πλατφόρμας με εμπορικά υπολογιστικά πακέτα και κατασκευή διεπιφάνειας (interphase).

Παραδοτέα:
1. Plugins συνεργασίας με εμπορικά πακέτα λογισμικού

Ένοτητα Εργασίας 3

 

 

   Αριθμός Ενότητας Εργασίας:  ΕΕ3
2  Τίτλος Ενότητας Εργασίας:  Σχεδιασμός και υλοποίηση πλατφόρμας Materialize
3  Μήνας Έναρξης:  10/27 
4  Συμμετέχοντες:       ΜGroup, NComp, Nessos

 


Οι εργασίες της αυτής ΕΕ συνοψίζονται ως εξής:

– Ανάπτυξη GUI για την ενσωμάτωση των εργαλείων της πλατφόρμας σε περιβάλλον 3D επεξεργασίας πριν και μετά την επίλυση, με φιλικό προς το χρήστη τρόπο.
– Ενορχήστρωση της ροής δεδομένων μεταξύ των επιλεγέντων πακέτων λογισμικών για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ροών εργασίας που προβλέπονται από την πλατφόρμα.
-Ολοκλήρωση της πλατφόρμας και ενσωμάτωση σε αυτήν ευρείας βάσης δεδομένων πιστοποιημένων υλικών σύμφωνα με τα οντολογικά πρότυπα του ΕΜΜC.
– Ανάπτυξη εφαρμογής σημειολογικού λεξιλογίου που θα συνδέει τις βιομηχανικές εφαρμογές με την μοντελοποίηση υλικών.

Παραδοτέα:
1. GUI με ενσωματωμένη βάση δεδομένων υλικών.
2. Δύο δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και δύο σε διεθνή συνέδρια.

Ένοτητα Εργασίας 4

 

 

   Αριθμός Ενότητας Εργασίας:  ΕΕ4
2  Τίτλος Ενότητας Εργασίας:  Κατασκευή πρότυπων υλικών
3  Μήνας Έναρξης:  03/27 
4  Συμμετέχοντες:       R-Nano, Δέλτα, MGroup

 


Στην ΕΕ αυτή θα σχεδιαστούν μέσω της πλατφόρμας, θα συντεθούν και εν συνεχεία θα χαρακτηριστούν σύνθετα υλικά με στόχο εφαρμογές α) υψηλής θερμικής β) ηλεκτρικής αγωγιμότητας και γ) μηχανικής συμπεριφοράς. Θα υλοποιηθούν συνθέσεις και χαρακτηρισμοί πρότυπων δοκιμίων σε εργαστηριακή κλίμακα με στόχο την επαλήθευση του υπολογιστικού μοντέλου.

Παραδοτέα:
1. Δημιουργία 3 προτύπων δοκιμίων από ενισχυμένα σύνθετα υλικά με βέλτιστες θερμικές, ηλεκτρικές και μηχανικές ιδιότητες.
2. Μία δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό και μία σε ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο.

Ένοτητα Εργασίας 5

 

 

   Αριθμός Ενότητας Εργασίας:  ΕΕ5
2  Τίτλος Ενότητας Εργασίας:  Πιλοτική εφαρμογή
3  Μήνας Έναρξης:  20/27
4  Συμμετέχοντες:       R-Nano, Δέλτα, MGroup

 


Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής της πλατφόρμας Materialize θα διερευνηθεί η ταχεία προτυποποίηση (rapid prototyping) τριών case studies με εφαρμογή μεθόδων κατεργασίας προσθετικής κατασκευής (additive manufacturing). Η πλατφόρμα θα επεκταθεί ως προς τις μεθόδους προσθετικής κατασκευής (additive manufacturing) για την αντιστοίχηση του υπολογιστικού προσομοιώματος με την κατάλληλη παραγωγική διαδικασία και το σχεδιασμό κατασκευών και εξαρτημάτων σε έναν ενιαίο κύκλο από τον αρχικό σχεδιασμό έως την τελική παραγωγή του προτύπου.

Παραδοτέα:
1. Επέκταση πλατφόρμας ως προς τις μεθόδους προσθετικής κατασκευής.
2. Αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και μία δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό.

©2024 Άρης Παπαδόπουλος και Γιώργος Σταυρουλάκης

Log in with your credentials

Forgot your details?