Γενικά

 

Στόχος του προγράμματος ΗΕΑΤ είναι η δημιουργία και κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας ενός καινοτόμου Συνθέτου Υλικού (ΣΥ) με πρωτότυπα σχεδιασμένη μικροδομή για βέλτιστη θερμική αγωγιμότητα. Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν και θα διευρυνθούν κατάλληλα οι δυνατότητες του MSolve, ενός λογισμικού ανοικτού κώδικα στοχαστικής βελτιστοποίησης πολλαπλών κλιμάκων, το οποίο αναπτύχθηκε από το ISAAR στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος “MASTER” (ERC–Advanced Grand), για την ανάλυση και σχεδιασμό μηχανικών ιδιοτήτων πολυμερικών υλικών ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα (CNTs). Η αξιοποίηση των χαρακτηριστικών Yψηλής Yπολογιστικής Aπόδοσης (ΥΥΑ) του Msolve θα επιτρέψει την ανάλυση, το σχεδιασμό και τελικά την παραγωγή ΣΥ με τα επιθυμητά θερμικά χαρακτηριστικά, κατάλληλα για προηγμένες εφαρμογές μετάδοσης θερμότητας. Η γενική περίπτωση ενός προβλήματος διάχυσης θερμότητας σε σωλήνα θα διατυπωθεί σε πολλαπλές κλίμακες και θα επιλυθεί με ταυτόχρονη ανάλυση του μακροσκοπικού και μικροσκοπικού προβλήματος, στο πλαίσιο μίας εμφωλευμένης επίλυσης με Πεπερασμένα Στοιχεία. Η μικροδομή του ΣΥ περιλαμβάνει, εκτός από το πολυμερές, έναν συνδυασμό από εγκλείσματα γραφενίου, γραφίτη και CNT. Η πειραματική επαλήθευση της θερμικής αντίστασης στις διεπιφάνειες μεταξύ της μήτρας και των εγκλεισμάτων θα επιβεβαιώσει την ορθότητα των παραδοχών που έγιναν για την δημιουργία των μοντέλων ανάλυσης σε πολλαπλές κλίμακες.

 

Τα επαληθευμένα μοντέλα ανάλυσης των ΣΥ θα χρησιμοποιηθούν για τη στοχαστική βελτιστοποίηση της μικροδομής ΣΥ με στόχο την απόκτηση μέγιστης θερμικής αγωγιμότητας. Επιπλέον θα διερευνηθούν και καινοτόμες μικροδομές αποτελούμενες από τρισδιάστατα δίκτυα νανοεγκλεισμάτων, ανεξαρτήτως από την δυνατότητα παρασκευής τους με τις υπάρχουσες τεχνικές. Το έργο έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα συνδυάζοντας ένα εύρος επιστημονικών πεδίων, μεταξύ των οποίων τη μοριακή μηχανική, τη μηχανική συνεχούς μέσου, τη στοχαστική μηχανική, τη βελτιστοποίηση και την αριθμητική ανάλυση, την τεχνητή νοημοσύνη, τη νανοτεχνολογία και την πειραματική επιστήμη υλικών καθώς και την τεχνολογία υπολογιστών.

 

HeatMultiscale

 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία πρωτότυπου δοκιμίου από ενισχυμένα σύνθετα υλικά με ενισχυμένες θερμικές ιδιότητες και την κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας καινοτόμου ΣΥ. Τα επιτεύγματα αυτού του έργου αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά τη τεχνολογία που έχει να κάνει με την ανάλυση και το σχεδιασμό θερμικά βέλτιστων νανοσύνθετων υλικών πλέον του συνόρου της σύγχρονης γνώσης, φωτίζοντας προς την κατεύθυνση που πρέπει να κινηθεί η βιομηχανία, ώστε να κατασκευάσει υλικά με εξαιρετικά υψηλές θερμικές ιδιότητες στο άμεσο μέλλον.

Στοιχεία Έργου

 

 

   Τίτλος Έργου:  Βέλτιστος σχεδιασμός σε πολλαπλές κλίμακες καινοτόμων υλικών για εφαρμογές μετάδοσης θερμότητας 
2  Κωδικός Έργου:  Τ1ΕΔΚ-04320 
3  Ακρωνύμιο Έργου:  HEAT 
4  Ημερομηνία έναρξης:       17/03/2018 
5  Διάρκεια σε μήνες:       32 
6  Λέξεις-κλειδιά       Σύνθετα υλικά υψηλών επιδόσεων, Ανάλυση πολλαπλών κλιμάκων με πεπερασμένα στοιχεία, Στοχαστική αναλυση, βέλτιστος σχεδιασμός, Συστήματα υψηλής υπολογιστικής απόδοσης, Χαρακτηρισμός και σύνθεση σύθνθετων υλικών με νανοενίσχυση, Γραφένια και νανοσωλήνες Άνθρακα 

Συντονιστής

Το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) είναι το αρχαιότερο και πιο αναγνωρισμένο ίδρυμα για μηχανικούς στην Ελλάδα. Tο προσωπικό του συντονιστικού ιδρύματος έχει προσφέρει στην διεθνή επιστημονική κοινότητα με έναν μέγαλο αριθμό δημοσιεύσεων, ενώ μια σειρά από διδακτορικούς φοιτητές δουλεύει σε επιστημονικούς τομείς παραπλήσιους με εκείνους του Έργου. Σύμφωνα με τη ετήσια εθνική εξέταση εισδοχής αποδέχεται για φοίτηση τους καλύτερους σπουδαστές.

 

Οι υποδομές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μια πλειάδα από υπολογιστικά μηχανήματα και κώδικες λογισμικού, ικανών να φέρουν εις πέρας όλες τις απαραίτητες υπολογιστικές  προσομοιώσεις για το Έργο.Το Τμήμα προσφέρει αφενός ένα πενταετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα φοίτησης για πολιτικούς μηχανικούς, καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα στην Υδραυλική και Πολιτική Μηχανική.

 

Το Εργαστήριο Στατικής & Αντισεισμικών Ερευνών (ΕΣΑΕ) υπάγεται στον Τομέα Δομοστατικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και είναι ένα από τα αρχαιότερα εργαστήρια του Ε.Μ.Π. Αποτελείται από 9 μέλη ΔΕΠ και από μία ομάδα επιλεγμένων διδακτορικών και μέτα-διδακτορικών ερευνητών. Το ΕΣΑΕ έχει φέρει εις πέρας ποικίλες ερευνητικές δραστηριότητες σε επιστημονικές περιοχές που σχετίζονται με μεθόδους προσομοίωσης και ανάλυσης στη μηχανική. Τα μέλη ΔΕΠ έχουν την ικανότητα να αναλαμβάνουν επιστημονικές εργασίες στην αιχμή της σύγχρονης έρευνας στους ακόλουθους τομείς: Αριθμητική προσομοίωση για τη στατική και δυναμική ανάλυση μεγάλων και μη συμβατικών προβλημάτων σε συζευγμένα προβλήματα δομοστατικής υπολογιστικής μηχανικής, επαλήθευσης και επικύρωσης εμπορικού λογισμικού και στην ανάπτυξη και εφαρμογή αλγορίθμων και επιστημονικών υπολογιστικών κωδίκων για την επίλυση και το σχεδιασμό δομικών συστημάτων μεγάλης κλίμακας σε περιβάλλοντα υπολογιστών υψηλών επιδόσεων.

Γενικά για την Κοινοπραξία

 

 

Η αναμενόμενη συνεισφορά του προγράμματος HEAT συνοψίζεται στους εξής στόχους:

 

α) Διερεύνηση των φυσικών φαινομένων μεταφοράς θερμότητας στη διεπιφάνεια προσμίξεων-πολυμερούς.

β) Πρόβλεψη των θερμικών ιδιοτήτων των ΣΥ στη μεσοκλίμακα.

γ) Επαλήθευση του μοντέλου προσομοίωσης της μικροδομής με κατάλληλα σχεδιασμένα πειράματα.

δ) Σχεδιασμός και κατασκευή καινοτόμων ΣΥ με συνδυασμό οργανικών προσμίξεων G, GRF και CNT καθώς και σχεδιασμός νέας γενιάς τρισδιάστατων δικτύων G και CNTs.

 

Οι άνωθεν στόχοι θα επιτευχθούν μέσω της σύμπραξης δυο εργαστηριών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών (ΕΣΑΕ) και Ερευνητική Μονάδα Προηγμένων Συνθέτων Νάνο Υλικών και Νανοτεχνολογίας (R-NANO)) με δυο εταιρείες, τη ΝΕΣΣΟΣ «Πληροφορική» (NEΣΣOΣ) και τη ΔΕΛΤΑ «Καινοτόμες Λύσεις στη Βιομηχανία και τα Υλικά» (ΔΕΛΤΑ).

Η εργασία που απαιτείται για το Έργο θα χωριστεί σε τέσσερις Ενότητες Εργασίας (ΕΕ1-ΕΕ4). Παρακάτω περιγράφεται ο ρόλος που θα έχει ο κάθε συμμετέχοντας στο Έργο:

 

α) Το ΕΣΑΕ, θα είναι ο συντονιστής του έργου και θα αναλάβει την οργάνωση διαχείριση και την τεχνοοικονομική μελέτη του έργου. Πιο συγκεκριμένα, το ΕΣΑΕ θα πραγματοποιεί συνεχή παρακολούθηση της συμμόρφωσης των συμμετεχόντων εταίρων με τις υποχρεώσεις τους, έγκαιρη συλλογή, επισκόπηση και υποβολή εκθέσεων και άλλων παραδοτέων (συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εγγράφων) στον οργανισμό χρηματοδότησης, διάδοση των σχετικών πληροφοριών και εγγράφων σε όλα τα ενδιαφερόμενα και συσχετιζόμενα μέρη, και τέλος διαχείριση των συνολικών οικονομικών εργασιών που σχετίζονται με το έργο.

β) Ο ερευνητικός φορέας R-NANO θα συντονίσει και θα συμμετέχει στις δράσεις σχετικά με τη σύνθεση των υλικών, καθώς επίσης και τον χαρακτηρισμό των ιδιοτήτων τους με έμφαση στις θερμικές ιδιότητες (ΕΕ2).

γ) Οι ερευνητικοί φορείς R-NANO και ΕΣΑΕ σε συνεργασία με τις εταιρείες ΔΕΛΤΑ και NΕΣΣΟΣ θα καθορίσουν μετά από βελτιστοποίηση τις τελικές ιδιότητες του συνθέτου υλικού που θα πραχθεί (ΕΕ2,3).

δ) Οι ερευνητικοί φορείς R-NANO και ΕΣΑΕ σε συνεργασία με τις εταιρείες ΔΕΛΤΑ και NEΣΣOΣ θα καθορίσουν το βέλτιστο σχεδιασμό για την κατασκευή του πρωτοτύπου (ΕΕ2,3,4).

ε) Ο ερευνητικός φορέας R-NANO σε συνεργασία με την εταιρεία ΔΕΛΤΑ θα αναλάβουν την κατασκευή του πρωτοτύπου(ΕΕ4).

στ) Οι ερευνητικοί οργανισμοί ΕΣΑΕ και R-NANO σε συνεργασία με τις εταιρίες NEΣΣOΣ και ΔΕΛΤΑ θα καταθέσουν δύο αιτήματα για κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας (ΕΕ2).

ζ) Όλοι οι συμμετέχοντες φορείς (ερευνητικός και εταιρείες) θα συμμετέχουν στις ενέργειες διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου στην κοινωνία, τον ακαδημαϊκό χώρο και τη βιομηχανία, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και στην οικονομική και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Μέλη Κοινοπραξίας

 

ΕΜΠ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΕΣΑΕ

 

 

 

Το Εργαστήριο Στατικής & Αντισεισμικών Ερευνών υπάγεται στη Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και λειτουργεί από το 1917. Το αντικείμενο του Εργαστηρίου καλύπτει τον σχεδιασμό και την ανάλυση δομικών έργων καθώς και τον αντισεισμικό σχεδιασμό κατασκευών. Εκτός από την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Σχολής, στο Εργαστήριο διεξάγεται βασική και εφαρμοσμένη έρευνα μέσω διπλωματικών & μεταπτυχιακών εργασιών, διδακτορικών διατριβών και ερευνητικών προγραμμάτων και παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Το Εργαστήριο διαθέτει αίθουσα πειραμάτων, εξοπλισμένη με γερανογέφυρα μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας 12.5 τόνων, έμβολο επιβολής δυνάμεων-μετακινήσεων 100kN μεγάλης διαδρομής με δυνατότητα επιβολής δυναμικών χρονοϊστοριών, έμβολα επιβολής δυνάμεων-μετακινήσεων μεγάλης διαδρομής με δυνατότητα επιβολής ψευδοστατικών φορτίσεων, μικρής κλίμακας Σεισμική Τράπεζα ενός βαθμού ελευθερίας και ελαφρές πειραματικές διατάξεις φόρτισης ισοστατικών και υπερστατικών υπό κλίμακα πλαισίων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το Εργαστήριο διαθέτει επίσης δίκτυο προσωπικών υπολογιστών για διεξαγωγή μαθηματικών προσομοιώσεων, αυτόνομα ή με σύνδεση προς το υπολογιστικό κέντρο του ΕΜΠ αποτελούμενο από 100 προσωπικούς (επιτραπέζιους και φορητούς) υπολογιστές τελευταίας γενιάς καθώς και δικτύο διασυνδεδεμένων υπολογιστών. Τέλος, το Εργαστήριο διαθέτει αίθουσα διαλέξεων επίσης εξοπλισμένη με δίκτυο προσωπικών υπολογιστών. Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου εντάσσεται στις ακόλουθες δύο κύριες περιοχές: α) Υπολογιστική Δομική Μηχανική, και β) Ανάλυση και Σχεδιασμός Κατασκευών.

ΕΜΠ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, R-NANO

 

Η «Ερευνητική Μονάδα Προηγμένων, Σύνθετων, Νάνο Υλικών και Νανοτεχνολογίας (Research Unit of Advanced, Composite, Nano Materials & Nanotechnology, R-NANO – nanolab.chemeng.ntua.gr)» της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε θέματα σύνθεσης νανοϋλικών με βάση τον άνθρακα, την σύνθεση αγώγιμων πολυμερών (με χημικές ή ηλεκτροχημικές μεθόδους), καθώς και την κατασκευή νανοσύνθετων υλικών. Πέραν των άλλων, η Μονάδα έχει καταφέρει την παραγωγή σε κλίμακα γραμμαρίων νανοσωλήνων άνθρακα με μήκος μερικών mm υπό την μορφή προσανατολισμένων συστάδων (carbon nanotube forest) μέσω Χημικής Εναπόθεσης Ατμού, ενώ διαθέτει σημαντική εμπειρία στην τροποποίησή τους με χημικές επεξεργασίες ή ηλ/χημ/κά. Ειδικότερα για τον χαρακτηρισμό των νανοϋλικών, η Μονάδα διαθέτει ειδικές συσκευές και διατάξεις, όπως μικροτόμο, συσκευή μέτρησης νανομηχανικών ιδιοτήτων κλπ. Το R-NANO διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για τη σύνθεση ποικιλίας (νανο)υλικών, όπως εργαστηριακής κλίμακας αντιδραστήρα θερμικής-χημικής εναπόθεσης ατμών (T-CVD) και πειραματική γραμμή εξωθητήρων για παραγωγή ινών άνθρακα. Συσκευές όπως: φυγόκεντρος, αποστακτήρας νερού, συσκευή εμβάπτισης, κ.ά., αποτελούν μέρους του εξοπλισμού του εργαστηρίου.

ΝΕΣΣΟΣ «Πληροφορική»

nessos

Η Νέσσος Πληροφορική Α.Ε. ιδρύθηκε το 2001 ως ανώνυμη εταιρεία εξειδίκευσης στην υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων και πληροφοριακών συστημάτων. Η εταιρεία είναι Microsoft Certified Partner από το 2004 και πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 ενώ παρέχει μια πληθώρα προηγμένων και αξιόπιστων υπηρεσιών και προϊόντων. Οι εταίροι της επιχείρησης δραστηριοποιούνται επί σειρά ετών στον κλάδο της Πληροφορικής ενώ έχουν συμμετάσχει στην ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη χρηματοοικονομικών, τραπεζικών και τεχνικών προϊόντων και εφαρμογών. Οι δραστηριότητες αυτές ενσωματώνουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία ενώ προσφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία και μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Η Νέσσος παρέχει στους πελάτες της μια μεγάλη ποικιλία επιχειρησιακών λύσεων συνδυάζοντας τις τεχνολογίες αιχμής και τη βαθιά κατανόηση των επιχειρηματικών τους αναγκών. Στους τομείς υψηλής εξειδίκευσης της εταιρείας περιλαμβάνονται, εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού, χρηματοοικονομικά συστήματα και συστήματα ελέγχου παραγωγής, εφαρμογές διαχείρισης ροής εργασιών και επιχειρησιακής ευφυίας, τεχνικές και γεωγραφικές εφαρμογές, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και συλλογής διοδίων καθώς και εφαρμογές διαδικτύου, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και κινητών έξυπνων συσκευών.

ΔΕΛΤΑ Καινοτόμες Λύσεις στη Βιομηχανία και τα Υλικά

 

Η ΔΕΛΤΑ Καινοτόμες Λύσεις στη Βιομηχανία και τα Υλικά είναι μια εταιρεία τεχνοβλαστός με έδρα το Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου. Η ΔΕΛΤΑ προσφέρει ένα εύρος υπηρεσιών από το σχεδιασμό, τη σύνθεση, την παραγωγή έως και το χαρακτηρισμό των υλικών παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες στη βιομηχανία και την ερευνητική κοινότητα. Συνεργάζεται στενά με ελληνικά πανεπιστήμια (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και spin-off εταιρείες), ερευνητικά τμήματα (χημικών και πολιτικών μηχανικών) και εργαστήρια (R NANO). Οι αρχές της νανοτεχνολογίας συνδυάζονται με την επιστήμη και την τεχνολογία των υλικών προκειμένου να επιτευχθεί η κατασκευή υβριδικών, σύνθετων δομών και υλικών με προσαρμοσμένες ιδιότητες. Η ΔΕΛΤΑ παράγει προηγμένα υλικά για την επίλυση κοινών προβλημάτων όπως διάβρωση, ρύπανση και μηχανική ενίσχυση. Παρέχει ειδικές υπηρεσίες, όπως σχεδιασμός μηχανημάτων για πιλοτικές γραμμές, ανάλυση κύκλου ζωής και μη καταστρεπτικούς ελέγχους υλικών. Στην παρούσα πρόταση, η ΔΕΛΤΑ θα συνεισφέρει σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την τροποποίηση νέων υλικών και την υποστήριξη των υπόλοιπων εταίρων με υπηρεσίες σχετικές με το σχεδιασμό πρωτοτύπων διατάξεων για βέλτιστες τιμές θερμοαγωγιμότητας.

Ένοτητα Εργασίας 1

 

 

   Αριθμός Ενότητας Εργασίας:  ΕΕ1
2  Τίτλος Ενότητας Εργασίας:  Στοχαστική ανάλυση πολλαπλών κλιμάκων 
3  Μήνας Έναρξης:  1/32 
4  Υπεύθυνος:       ΕΣΑΕ

 


 

Τo αντικείμενo της ενότητας αυτής είναι η βελτίωση και προσαρμογή των δυνατοτήτων του λογισμικού MSolve έτσι ώστε:

 

α) Να καταστεί εφικτή η προσομοίωση μεμονωμένων εγκλεισμάτων από δομές άνθρακα (CNT, GRF, G) και να εξαχθούν τα ισοδύναμα στοιχεία συνεχούς μέσου.

β) Να κατασκευαστούν ΣΑΟ τυχαίας δομής και να γίνει χρήση υποκατάστατων μοντέλων συνεχούς μέσου και μοντέλων τεχνητών νευρωνικών δικτύων ώστε να βελτιωθεί η υπολογιστική απόδοση.

γ) Να διατυπωθεί και αναλυθεί το θερμομηχανικό πρόβλημα του σωλήνα σε πολλαπλές κλίμακες με εμφωλευμένη ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία.

 

Τα παραδοτέα είναι:

 

α) Τεχνική αναφορά πάνω στα ισοδύναμα στοιχεία συνεχούς μέσου.

β) Τεχνική αναφορά για την ανάπτυξη υποκατάστατων μοντέλων ΣΑΟ.

γ) Τεχνική αναφορά πάνω στη στοχαστική προσομοίωση ΣΑΟ.

δ) Τεχνική αναφορά πάνω στην ανάλυση του θερμομηχανικού προβλήματος σε πολλαπλές κλίμακες.

ε) Προσαρμογή και επέκταση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα MSolve.

στ) Μια δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό και μια παρουσίαση σε συνέδριο.

Ένοτητα Εργασίας 2

 

 

   Αριθμός Ενότητας Εργασίας:  ΕΕ2
2  Τίτλος Ενότητας Εργασίας:  Παρασκευή και χαρακτηρισμός δειγμάτων από ενισχυμένα σύνθετα υλικά
3  Μήνας Έναρξης:  4/32 
4  Υπεύθυνος:       R-NANO 

 


 

Τα αντικείμενα της ενότητας αυτής είναι:

 

α) Να επιλεγούν τα κατάλληλα υλικά και να παρασκευαστούν δοκίμια ΣΥ.

β) Να μετρηθούν και να αξιολογηθούν οι ιδιότητες της μήτρας πολυμερούς, των νανο-εγκλεισμάτων και της σύνθεσης τους, καθώς και οι τοπολογικές ιδιότητες των μικροδομών (SEM/TEM).

γ) Η μέτρηση της θερμικής αντίστασης στις διεπιφάνειες μεταξύ εγκλεισμάτων και πολυμερούς με θερμική ανάλυση νανομετρικής κλίμακας.

δ) Να μετρηθεί η θερμική αγωγιμότητα του πολυμερούς και των εγκλεισμάτων σε επίπεδο μικροκλίμακας.

 

Τα παραδοτέα είνα:

 

α) Δείγματα από διάφορα ενισχυμένα σύνθετα υλικά και χαρακτηρισμός των δομικών και των
μορφολογικών χαρακτηριστικών τους.

β) Τεχνική αναφορά πάνω στις θερμικές ιδιότητες του πολυμερούς και των εγκλεισμάτων.

γ) Τεχνική αναφορά πάνω στην ενεργή θερμική αγωγιμότητα των ενισχυμένων σύνθετων υλικών.

δ) Μια δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό και μια παρουσίαση σε συνέδριο.

Ένοτητα Εργασίας 3

 

 

   Αριθμός Ενότητας Εργασίας:  ΕΕ3
2  Τίτλος Ενότητας Εργασίας:  Επαλήθευση υπολογιστικού προσομοιώματος
3  Μήνας Έναρξης:  12/32 
4  Υπεύθυνος:       ΕΣΑΕ

 


 

Τα αντικείμενα αυτής της ΕΕ είναι:

 

α) Η σύγκριση των πειραματικών αποτελεσμάτων της ενότητας 2 με τις προβλέψεις του αριθμητικού προσομοίωματος της ενότητας 1.

β) Με βάση τα αποτελέσματα της ενότητας 2 να γίνει αναθεώρηση και αναπροσαρμογή των παραδοχών για τα πιθανοτικά χαρακτηριστικά των παραμέτρων του στοχαστικού προσομοιώματος της ενότητας 1 στα πλαίσια μεθόδων Μπεϋζιανής ανάλυσης.

 

Τα παραδοτέα είναι:

 

α) Τεχνική αναφορά πάνω στην διαδικασία επαλήθευσης και αναθεώρησης του υπολογιστικού μοντέλου.

β) Αναθεωρημένο προσομοίωμα.

γ) Μια δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό και μια παρουσίαση σε συνέδριο.

Ένοτητα Εργασίας 4

 

 

   Αριθμός Ενότητας Εργασίας:  ΕΕ4
2  Τίτλος Ενότητας Εργασίας:  Βέλτιστος σχεδιασμός υλικών και κατασκευή
πρωτοτύπων
3  Μήνας Έναρξης:  20/32 
4  Υπεύθυνος:       ΔΕΛΤΑ

 


 

Τα αντικείμενα της ενότητας αυτής είναι:

 

α) Η διεξαγωγή αναλύσεων στοχαστικής βελτιστοποίησης για να προσδιοριστεί ο σχεδιασμός που θα μεγιστοποιεί τη θερμοαγωγιμότητα των ΣΥ.

β) Να παρασκευαστούν δείγματα ΣΥ με συστάσεις αυτές που υπολογίστηκαν στο προηγούμενο βήμα (α) ώστε να θα πληρούνται τα κριτήρια βέλτιστου σχεδιασμού, και να γίνει έλεγχος της θερμικής απόδοσής τους.

γ) Να γίνει μοντελοποίηση σύνθετων υλικών επόμενης γενιάς με βάση τον προσδιορισμό της βέλτιστης αρχιτεκτονικής δικτύων από SG και SCNT.

 

Τα παραδοτέα είναι:

 

α) Βέλτιστος σχεδιασμός SS-based RCs με πολύ υψηλές τιμές θερμοαγωγιμότητας.

β) Δημιουργία πρωτότυπου δοκιμίου από ενισχυμένα σύνθετα υλικά με βέλτιστες θερμικές ιδιότητες-αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

γ) Δημιουργία βελτιστοποιημένου δοκιμίου από ενισχυμένα σύνθετα υλικά με βάση τα CNS (demonstrator)- αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

δ) Παρουσίαση προτύπου σε ένα διεθνές εμπορικό συνέδριο και μία έκθεση.

©2024 Άρης Παπαδόπουλος και Γιώργος Σταυρουλάκης

Log in with your credentials

Forgot your details?